Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w  Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://www.mp2-gostynin.pl/

Strona internetowa została zaprojektowana po wejściu w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data publikacji strony: 2021-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są  do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie. Serwis zawiera niektóre dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.

Powody wyłączenia:  zamieszczone informacje przedstawione w formie graficznej i w formie plików PDF  zostały opracowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie posiada skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Woźniak, e-mail: www.przedszkole2gostynin@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24/ 235- 24-65 bądź http://przedszkole2gostynin@vp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 31  sierpnia  2021 roku.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

 1. Wojska Polskiego 54

09-500 Gostynin

Tel. 24 / 235-24-65

 1. Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach pracy od godziny 6.30 -16.30.
 2. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w obszarze parteru.  
 3. Wejście do budynku przedszkola znajduje się bezpośrednio od ulicy Wojska Polskiego. Aby dostać się do budynku przedszkolnego należy przejść przez furtki  otwierane ręcznie od strony parkingu lub od strony ulicy Wojska Polskiego.
 4. W obrębie budynku na parkingu od strony ulicy Wojska Polskiego znajduje się jedno miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek przedszkolny jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1), posiada schody, nie posiada windy.
 6. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 7. W celu wejścia do budynku należy skorzystać z powiadomienia dzwonkiem, który znajduje się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych, po ich prawej stronie na wysokości 150 cm.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 9. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 10. Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.