REKRUTACJA 2020/2021

 

 

Pliki do pobrania:

 

Lista dzieci przyjetych i nieprzyjetych na rok szkolny 2020/21 do Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie


 

 

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
Wniosek nowy zapisu dziecka do przedszkola

Załącznik nr 1 Wielodzietność rodziny kandydata

Załącznik nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do placówki opieki nad dziećmi do lat 3.

Załącznik nr 5 Oświadczenie o deklarowanej ilości godzin.

Załącznik nr 6 Oświadczenie rodzica o wykonywaniu pracy

 

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego

do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

 

 

Dzieci przyjmowane są do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

 

Dzieci w wieku 3 – 6 lat (a w uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku) zamieszkałe na terenie miasta Gostynina przyjmowane są do:

- Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 54,

- Przedszkola nr 4 w Gostyninie, ul. Armii Krajowej 7,

- Przedszkola nr 5 w Gostyninie, ul. J. Kochanowskiego 2

 

oraz do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych tj. do:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. J. Ozdowskiego 2,

- Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. gen. J. Bema 23,

- Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, ul. Polna 36.

 

a także na takich samych zasadach jak do ww. placówek oświatowych dzieci przyjmowane są do:

- Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w Gostyninie, 
ul. Wojska Polskiego 22,

 

  1. I.Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

 

W myśl art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego do dnia 
7 lutego 2020 roku składają na rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Rodzice dzieci nie uczęszczających do ww. placówek oświatowych mogą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego od dnia 10 lutego 2020 roku do dnia 28 lutego 2020 roku.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w ww. placówkach oświatowych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami kandydaci przyjmowani są po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

Kryteria naboru wraz z liczbą punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów określa Uchwała 
nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny 
w publicznej szkole podstawowej, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki od dnia 12 sierpnia 2020 roku przeprowadza postępowanie uzupełniające, w którym mogą być uwzględnieni kandydaci
 zamieszkali poza terenem miasta Gostynina.

 

II. Kryteria brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, 
a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria w roku szkolnym 2020/2021 do:

 

  • przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych

przez Miasto Gostynin

 

 

L.p.

 

Kryterium

 

Liczba punktów

Dokument

potwierdzający spełnianie kryterium

 

1.

 

Pracujący zawodowo lub studiujący w systemie stacjonarnym oboje rodzice/ opiekunowie prawni

 

10

Oświadczenie 
o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w trybie dziennym

 

2.

 

Pracujący zawodowo lub studiujący w systemie stacjonarnym rodzic/opiekun prawny

 

5

Oświadczenie                              
o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w trybie dziennym

3.

     Deklarowana ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu/

             oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym

                                     powyżej 5 godzin

 

 

 

Oświadczenie

do 6 godzin

1

ponad 6 godzin   do 7 godzin

2

ponad 7 godzin   do 8 godzin

3

ponad 8 godzin   do 9 godzin

4

4.

Rodzeństwo dziecka   korzystającego z wychowania przedszkolnego w danej placówce

5

Oświadczenie

5.

Dziecko uczęszczało do miejskiej placówki opieki nad dziećmi do lat 3

10

Oświadczenie

 

III. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do:

 

  • przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych,

dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

 

 

 

Lp.

 

 

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od

10 lutego 2020r.

do

28 lutego 2020r.

 

 

 

od

12 sierpnia 2020r.

do

20 sierpnia 2020r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
i kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

do

6 marca 2020r.

 

 

 

 

do

21 sierpnia 2020r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

 

12 marca 2020r.

 

 

24 sierpnia 2020r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

do

31 marca 2020r.

 

do

28 sierpnia 2020r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

10 kwietnia 2020r.

 

 

31 sierpnia 2020r.

 

 

IV. Procedura odwoławcza

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym.

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności  

 

Termin

 

 

1.

 

Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej

 

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

2.

 

 

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

 

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

 

3.

 

Wniesienie do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

 

4.

 

Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 

 
scroll back to top
  Free joomla layouts, reseller hosting.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz sie wiecej o celu ich uzywania i zmianie ustawien cookie w przegladarce. Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegladarki. Wiecej znajdziesz w Polityce Prywatnosci.

Akceptuje pliki cookie na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information